kí tự   TRANG SUC TRAM HUONG EN   kí tự   Các loại vòng khác
1

Vòng tay gỗ trắc nhỏ

(Code: VTGT02)

Còn hàng

3.500.000 VNĐ
( 1.029 NDT )

Vòng tay gỗ sưa C2

(Code: VTGS04)

Còn hàng

6.000.000 VNĐ
( 1.765 NDT )

Vòng tay gỗ trắc C2

(Code: VTGT01)

Còn hàng

7.000.000 VNĐ
( 2.059 NDT )

Vòng tay gỗ sưa 15

(Code: VTGS02)

Còn hàng

15.000.000 VNĐ
( 4.412 NDT )

Vòng tay gỗ sưa 8

(Code: VTGS03)

Còn hàng

8.000.000 VNĐ
( 2.353 NDT )

Vòng tay gỗ sưa C10

(Code: VTGS01)

Còn hàng

10.000.000 VNĐ
( 2.941 NDT )