kí tự   TRANG SUC TRAM HUONG EN   kí tự   Các loại vòng khác
1

Vòng tay gỗ trắc nhỏ

(Code: VTGT02)

Còn hàng

4.200.000 VNĐ
( 1.235 NDT )

Vòng tay gỗ sưa C2

(Code: VTGS04)

Còn hàng

7.200.000 VNĐ
( 2.118 NDT )

Vòng tay gỗ trắc C2

(Code: VTGT01)

Còn hàng

8.400.000 VNĐ
( 2.471 NDT )

Vòng tay gỗ sưa 15

(Code: VTGS02)

Còn hàng

18.000.000 VNĐ
( 5.294 NDT )

Vòng tay gỗ sưa 8

(Code: VTGS03)

Còn hàng

9.600.000 VNĐ
( 2.824 NDT )

Vòng tay gỗ sưa C10

(Code: VTGS01)

Còn hàng

12.000.000 VNĐ
( 3.529 NDT )