kí tự   TRẦM CẢNH - KỲ NAM   kí tự   Kỳ Nam miếng Indo
1