kí tự   Sanh tram huong EN   kí tự   Sánh miếng en