kí tự   SAN PHAM TRAM HUONG KHAC EN   kí tự   Sanh tram huong EN
1

Sánh vườn K1 en

(Code: SA010)

Còn hàng

20.000.000 VNĐ
( 5.882 NDT )

Sánh vườn K7 en

(Code: SA011)

Còn hàng

15.000.000 VNĐ
( 4.412 NDT )

Sánh miếng loại A en

(Code: SA005)

Còn hàng

28.000.000 VNĐ
( 8.235 NDT )

Sánh miếng loại B+ en

(Code: SA006)

Còn hàng

20.000.000 VNĐ
( 5.882 NDT )

Sánh miếng loại B en

(Code: SA007)

Còn hàng

15.000.000 VNĐ
( 4.412 NDT )

Sánh miếng loại C en

(Code: SA008)

Còn hàng

7.000.000 VNĐ
( 2.059 NDT )

Sánh miếng loại C- en

(Code: SA009)

Còn hàng

5.500.000 VNĐ
( 1.618 NDT )