kí tự   SAN PHAM TRAM HUONG KHAC EN   kí tự   Sanh tram huong EN
1

Sánh vườn K1 en

(Code: SA010)

Còn hàng

22.980.000 VNĐ
( 6.759 NDT )

Sánh vườn K7 en

(Code: SA011)

Còn hàng

17.280.000 VNĐ
( 5.082 NDT )

Sánh miếng loại A en

(Code: SA005)

Còn hàng

32.180.000 VNĐ
( 9.465 NDT )

Sánh miếng loại B+ en

(Code: SA006)

Còn hàng

22.980.000 VNĐ
( 6.759 NDT )

Sánh miếng loại B en

(Code: SA007)

Còn hàng

17.280.000 VNĐ
( 5.082 NDT )

Sánh miếng loại C en

(Code: SA008)

Còn hàng

7.980.000 VNĐ
( 2.347 NDT )

Sánh miếng loại C- en

(Code: SA009)

Còn hàng

6.325.000 VNĐ
( 1.860 NDT )