kí tự   TRẦM CẢNH - KỲ NAM   kí tự   Cây trầm hương cảnh
1