kí tự   TRAM CANH _ KY NAM EN   kí tự   Tram huong mieng
1

Miếng xước ngang

(Code: TT)

Còn hàng

65.000.000 VNĐ
( 19.118 NDT )

Miếng mắt tử Việt Nam 243g-150

(Code: TM055)

Còn hàng

36.450.000 VNĐ
( 10.721 NDT )

Miếng mắt tử Lào 216g-150

(Code: TM051)

Còn hàng

32.400.000 VNĐ
( 9.529 NDT )

Miếng mắt tử Lào 365g-150

(Code: TM053)

Còn hàng

54.750.000 VNĐ
( 16.103 NDT )

Miếng mắt tử Lào 252g-150

(Code: TM050)

Còn hàng

37.800.000 VNĐ
( 11.118 NDT )

Tốc kiến Việt Nam (527g)

(Code: TM)

Còn hàng

0 VNĐ
( 0 NDT )

Miếng tốc kiến Ma Lai (300g)

(Code: TKML003)

Còn hàng

13.500.000 VNĐ
( 3.971 NDT )

Miếng tốc kiến Ma Lai 600g

(Code: TKML002)

Còn hàng

45.000.000 VNĐ
( 13.235 NDT )

Miếng xước ngang 800g

(Code: MXN001)

Còn hàng

60.000.000 VNĐ
( 17.647 NDT )

Miếng Việt Nam

(Code: TM)

Còn hàng

0 VNĐ
( 0 NDT )

Miếng Việt Nam

(Code: TM)

Còn hàng

0 VNĐ
( 0 NDT )

Miếng Việt Nam

(Code: TM)

Còn hàng

0 VNĐ
( 0 NDT )

Miếng Việt Nam

(Code: TM)

Còn hàng

0 VNĐ
( 0 NDT )

Miếng mắt tử Lào 300g-150

(Code: TM052)

Còn hàng

0 VNĐ
( 0 NDT )

Miếng Ma Lai 0,9kg-C36

(Code: TM070)

Còn hàng

32.400.000 VNĐ
( 9.529 NDT )

Miếng trầm Việt Nam

(Code: TM)

Còn hàng

0 VNĐ
( 0 NDT )

Miếng Ma Lai 1.210kg - C36

(Code: TM067)

Còn hàng

43.560.000 VNĐ
( 12.812 NDT )

Miếng Ma Lai

(Code: TM074)

Còn hàng

32.400.000 VNĐ
( 9.529 NDT )

Miếng mắt tử Việt Nam 905g-C150

(Code: TM062)

Còn hàng

135.750.000 VNĐ
( 39.926 NDT )

Miếng mắt tử 2kg

(Code: TM)

Còn hàng

0 VNĐ
( 0 NDT )

Miếng Ma Lai 750g-C36

(Code: TM071)

Còn hàng

27.000.000 VNĐ
( 7.941 NDT )

Miếng Ma Lai

(Code: TM)

Còn hàng

0 VNĐ
( 0 NDT )

Miếng Ma Lai 1063g-C36

(Code: TM072)

Còn hàng

38.270.000 VNĐ
( 11.256 NDT )

Miếng mắt tử Việt Nam 810g-C150

(Code: TM064)

Còn hàng

121.500.000 VNĐ
( 35.735 NDT )

Miếng mắt tử Việt Nam 810g-C150

(Code: TM064)

Còn hàng

121.500.000 VNĐ
( 35.735 NDT )

Miếng Ma Lai 0,85kg-C36

(Code: TM069)

Còn hàng

30.600.000 VNĐ
( 9.000 NDT )

Miếng mắt tử Việt Nam 485g-C150

(Code: TM063)

Còn hàng

72.750.000 VNĐ
( 21.397 NDT )

Miếng VN chìm 12,8g C300

(Code: TM039)

Còn hàng

6.750.000 VNĐ
( 1.985 NDT )

Miếng VN chìm 27,3g C550

(Code: TM040)

Còn hàng

12.380.000 VNĐ
( 3.641 NDT )

Miếng VN chìm 35g C700

(Code: TM038)

Còn hàng

15.750.000 VNĐ
( 4.632 NDT )

Miếng Việt Nam 322g C300

(Code: MVN004)

Còn hàng

300.000.000 VNĐ
( 88.235 NDT )

Trầm chìm Malay en

(Code: TM)

Còn hàng

0 VNĐ
( 0 NDT )