kí tự   TRẦM CẢNH - KỲ NAM   kí tự   Trầm hương miếng
1